Írásbeli és szóbeli nyelvvizsga rendje, struktúrája, eredménye

A gyors és alapos nyelvtanulás garanciája

angol, német, olasz, spanyol, eszperantó

ÍRÁSBELI NYELVVIZSGA

 

1. Az írásbeli vizsga rendje
1.1. Megjelenés a vizsgán

A vizsgázónak az írásbeli nyelvvizsga megkezdése előtt fél órával meg kell jelennie. A nyelvvizsgázónak gondoskodnia kell kék tollról, mert csak tintával írt dolgozat fogadható el. Ha a vizsgázó nem neki felróható ok miatt késik, azonnal köteles jelentkezni a Vizsgahely vizsgaszervezőjénél. (Nem neki felróható ok pl. tömegközlekedésben járatkimaradás, késés, amit természetesen a vizsgázó hivata- losan igazol. Saját felelősségre legfeljebb 20 perces későbbi kezdés engedélyezhető, de a vizsgaeredmény megállapítását ez nem befolyásolja.)

1.2. Személyazonosság megállapítása

A vizsgázó személyazonosságának megállapítására minden olyan fényképes személyazonosító okmány alkalmas (személyi igazol- vány, útlevél, vezetői engedély), amely hivatalosan igazolja az illető személyét. Ilyen okmány hiányában a jelentkező nem kezdheti meg a vizsgát. Amennyiben a vizsgáztató nem tudja a bemutatott igazolvány alapján egyértelműen megállapítani a vizsgázó személyazonosságát, másik igazolvány bemutatását kérheti.

1.3. Segédeszközök használata

Az írásbeli vizsga közvetítés- és írásfeladatainak megoldásához minden, könyvkiadó által kiadott egynyelvű és kétnyelvű szótár – minden típusból 1-1 példány (1 db egynyelvű és 1-1 db idegen nyelv-magyar ill. magyar-idegen nyelv) – nyújthat segítséget. Kizárólag nyomtatott szótár használható, amelyről a vizsgázó gondoskodik. A teremfelügyelők a vizsga megkezdése előtt felkérik a vizsgázókat, legyenek kedvesek ellenőrizni, hogy a szótárakban ne maradjon semmiféle papír illetve feljegyzés. A felügyelők a vizsga során a szótárakat is ellenőrzik. Bármilyen digitális eszköz (elektronikus szótár, személyhívó, mobiltelefon stb.) használata tilos, ezek használata (vagy arra tett kísérlet) a vizsgából való azonnali kizárást vonja maga után (a teremfelügyelő erről jegyzőkönyvet készít).
A szóbeli vizsgán illetve az írásbeli vizsga írott szöveg értése (első három feladat) vizsgarészéhez nem használható szótár. B1 és B2 szinten 50 perc, C1 szinten 60 perc elteltével, a feladatlapok beszedése után, a felügyelő felszólítására lehet a szótárt elővenni. Ezt megelőzően a szótárnak a vizsgázó táskájában kell lennie. A vizsgázó a hátralévő feladatok megoldásakor az idejét saját belátása szerint osztja be.
Az írásbeli dolgozatot a vizsgázók kék tollal írhatják meg, a javítás során a ceruzás megoldásokat a javítók nem veszik figyelembe. Továbbá nem veszik figyelembe a borítólapra vagy a szövegértésnél a feladatlapra beírt megoldásokat. Hibajavító használata tilos, a hibás megoldásokat át kell húzni.

1.4. Időtartam: szintek szerint

Kétnyelvű vizsga:
• B1 szint: 150 perc
• B2 szint: 180 perc
• C1 szint: 210 perc

Egynyelvű vizsga:
B1 szint: 100 perc
B2 szint: 115 perc
C1 szint: 130 perc

1.5. Terem elhagyása

Az írásbeli nyelvvizsga folyamán a termet csak kivételes esetben, rövid időre lehet engedéllyel elhagyni. A vizsgázó a dolgozatát és a személyi igazolványát leadja a teremfelügyelőnek, aki a terem elhagyásának és a vizsgázó visszaérkezésének idejét rögzíti. A Nyelv- vizsga Iroda a vizsgadolgozatok leadása után összegzi a jegyzőkönyveket, hogy kik és mennyi időre hagyták el a termeket. Az utolsó 20 percben a termet senki sem hagyhatja el, semmiféle a vizsgával kapcsolatos dokumentumot nem vihet el.

1.6. Rendkívüli esemény

Ha a vizsga folyamán a vizsgázó bármilyen rendkívüli eseményt észlel, kézfeltartással jelez a teremfelügyelőnek. A teremfelügyelő köteles megvizsgálni az esetet és érdemben dönteni. Amennyiben szükséges, jegyzőkönyvbe kell vennie a történteket.

1.7. A vizsga befejezése

A teremfelügyelő figyelmezteti a vizsgázókat, ha már csak 30, 10, 5, 1 perc áll rendelkezésükre. Az idő lejártakor a teremfelügyelők utasítására a vizsgázó leteszi a tollát, és a helyén maradva átadja dolgozatát a teremfelügyelőnek. A vizsgázó a termet csak ezután hagyhatja el, semmiféle, a vizsgával kapcsolatos dokumentumot nem vihet el.

2. Az írásbeli nyelvvizsga struktúrája

Vannak ismétlődő feladatok, amelyek minden szinten előfordulnak, de természetesen fokozatosan növekvő nyelvi követelményt támasztanak.
Az írott szöveg értése vizsgarész feladatai (1., 2., 3. feladat) a kétnyelvű és az egynyelvű vizsgán megegyeznek. A kétnyelvű vizsgán ezután a közvetítés- és írásfeladat következik. Az egynyelvű vizsgán közvetítés feladat nincs.

2.1. B1 (alapfok) írásbeli vizsga feladatai

A kétnyelvű vizsga teljes időtartama: 150 perc
Az egynyelvű vizsga teljes időtartama: 100 perc

1. Írott szöveg értése (szótárhasználat nem megengedett!):
– 1. feladat. Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos idegen nyelvű kérdés, rövid idegen nyelvű válaszokkal (10 pont).
– 2. feladat: Címpárosítás: 10 rövid kb. 3-4 soros szöveg; a szöveget össze kell párosítani a cikk/szöveg címével vagy forrásával,     funkciójával, itemenként 1 pont, 13 cím közül kell választani (10 pont).
– 3. feladat: Cloze teszt szóbankkal (20 pont).

A vizsgarész időtartama: 50 perc, ennek letelte után a feladatlapot a vizsgázó beadja (megoldólap marad nála), a hátralevő idővel maga gazdálkodik.
Az elérhető pontszám: 40 pont

2. Közvetítés (4.-5. feladat): magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja, idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja.
Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom, szókincs, nyelvhelyesség/helyesírás, kohézió.
Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés, nyelvi megoldás.

A feladatokhoz szótár használható.
Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont)

3. Írásfeladat (6.-7. feladat): Magyar nyelven (egynyelvű vizsga esetén idegen nyelven) kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó két idegen nyelvű szöveget alkot (pl. magánlevelet ír).
Az értékelés szempontjai: feladatmegoldás, szókincs/szóhasználat. A feladatokhoz szótár használható.
Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont)

2.2. B2 (középfok) írásbeli vizsga feladatai

A kétnyelvű vizsga teljes időtartama: 180 perc
Az egynyelvű vizsga teljes időtartama: 115 perc

1. Írott szöveg értése (szótárhasználat nem megengedett!):
-1. feladat: Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos idegen nyelvű kérdés, rövid idegen nyelvű válaszokkal (10 pont)
-2. feladat: Szövegkiegészítés: 1 összefüggő, 18-22 soros szöveg; a szöveget ki kell egészíteni a megadott 13 mondat vagy tagmondat közül 10-zel, itemenként 1 pont, 13 mondat/ tagmondat közül kell választani (10 pont)
-3. feladat: Cloze teszt szóbankkal (20 pont).

A vizsgarész időtartama: 50 perc, ennek letelte után a feladatlapot a vizsgázó beadja (megoldólap marad nála), a hátralevő idővel maga gazdálkodik.
Az elérhető pontszám: 40 pont

2. Közvetítés (4.-5. feladat): magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja, idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja. A feladathoz szótár használható.

Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom, szókincs, nyelvhelyesség/helyesírás, kohézió.
Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés, nyelvi megoldás.
A feladatokhoz szótár használható.
Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont)

3. Írásfeladat (6.-7. feladat): Magyar nyelven (egynyelvű vizsga esetén idegen nyelven) kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó két különböző műfajú idegen nyelvű szöveget alkot (pl. magánlevelet ír).
Az értékelés szempontjai: tartalom, szókincs, nyelvhelyesség/helyesírás, kohézió. A feladatokhoz szótár használható.
Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont)

2.3. C1 (felsőfok) írásbeli vizsga feladatai

A kétnyelvű vizsga teljes időtartama: 210 perc
Az egynyelvű vizsga teljes időtartama: 135 perc

1. Írott szöveg értése (szótárhasználat nem megengedett!):
-1. feladat: Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos idegen nyelvű kérdés, rövid idegen nyelvű válaszokkal (10 pont)
-2. feladat: Szövegkiegészítés: 1 összefüggő, 20-26 soros szöveg; a szöveget ki kell egészíteni a megadott 13 mondat vagy tagmondat közül 10-zel, itemenként 1 pont, 13 mondat/ tagmondat közül kell választani (10 pont)
-3. feladat: Cloze-teszt szóbankkal (20 pont).

A vizsgarész időtartama: 60 perc, ennek letelte után a feladatlapot a vizsgázó beadja (megoldólap marad nála), a hátralevő idővel maga gazdálkodik.
Az elérhető pontszám: 40 pont

2. Közvetítés (4.-5. feladat): magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja, idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja. A feladathoz szótár használható.

Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom, szókincs, nyelvhelyesség/helyesírás, kohézió
Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés, nyelvi megoldás
A feladatokhoz szótár használható.
Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont)

3. Írásfeladat (6.-7. feladat): Magyar nyelven (egynyelvű vizsga esetén idegen nyelven) kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó két különböző műfajú idegen nyelvű szöveget alkot (pl. magánlevelet ír).
Az értékelés szempontjai: tartalom, szókincs, nyelvhelyesség/helyesírás, kohézió. A feladatokhoz szótár használható.
Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont)

3. Az írásbeli vizsga eredménye
A vizsga – bármely szinten – akkor sikeres, ha a vizsgázó minden egyes vizsgarészben (olvasás, írás, közvetítés) eléri a maximális pontszámnak legalább a 40%-át (137/2008 Korm. Rendelet). A vizsga egészét tekintve pedig eléri az összes vizsgarészben szerezhető összpontszám 60%-át.

B1/B2/C1 szinten elérhető pontok kétnyelvű és egynyelvű vizsga esetén:

                                                                         SZÓBELI NYELVVIZSGA

1. A szóbeli vizsga rendje
1.1. Megjelenés a vizsgán

Minden vizsgázó pontos értesítést kap a vizsga helyéről, idejéről (nap, óra, perc). A vizsgázó köteles pontosan megjelenni a vizsga helyén. A vizsga időpontja (nap, óra, perc) a terembe való behívást jelenti, ennél 20 perccel korábban kell érkezni. Későbbi kezdésre nincs lehetőség, mert ez más vizsgázók rovására történne. Ha a vizsgázó nem neki felróható ok miatt késik, azonnal köteles jelent- kezni a Vizsgahely vizsgaszervezőjénél. (Nem neki felróható ok a tömegközlekedésben járatkimaradás, késés, amit természetesen a vizsgázó hivatalosan igazol.)

1.2. Személyazonosság megállapítása
A vizsgázó személyazonosságának megállapítására minden olyan fényképes személyazonosító okmány alkalmas (személyi igazol- vány, útlevél, vezetői engedély), amely hivatalosan igazolja az illető személyét. Ilyen okmány hiányában a jelentkező nem kezdheti meg a vizsgát. Amennyiben a vizsgáztató nem tudja a bemutatott igazolvány alapján egyértelműen megállapítani a vizsgázó személyazonosságát, másik igazolvány bemutatását kérheti.A nyelvvizsgáról szóló személyes értesítést minden vizsgázónak magával kell hoznia, ennek hiányában a vizsga nem kezdhető el.

1.3. Segédeszközök használata

A vizsga során segédeszköz nem használható.

1.4. Időtartam: szintek szerint

A vizsgafeszültség oldása, valamint a közvetítési feladatra való felkészülés céljából a kétnyelvű szóbeli vizsgán felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére. A szóbeli vizsgán 20 perc felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére, miután kihúzta feladatlapját. A felkészülési idő alatt a vizsgázó nem hagyhatja el a vizsgatermet. A felkészülési idő leteltét a vizsgabizottság közli, ettől kezdve a vizsga folyamatosan zajlik.
Az egynyelvű szóbeli vizsgán felkészülési idő nincs.

A kétnyelvű szóbeli vizsga időtartama:
B1 szinten – 20 perc
B2 szinten – 20 perc
C1 szinten – 20 perc

Az egynyelvű szóbeli vizsga időtartama:
B1 szinten – 15 perc
B2 szinten – 15 perc
C1 szinten – 15 perc

1.5. Terem elhagyása
A szóbeli vizsga folyamán a termet a vizsgázó nem hagyhatja el: a vizsga időtartama ezt nem indokolja. A terem elhagyása a vizsga befejezését jelenti. Ha a vizsgázó önkényesen a vizsga befejezése előtt hagyja el a termet, ezt jegyzőkönyvileg kell rögzíteni.

1.6. Rendkívüli esemény

Ha a vizsga folyamán a vizsgázó bármilyen rendkívüli eseményt észlel, akkor ezt azonnal jeleznie kell a vizsgahely vizsgaszervező-jénél, aki köteles megvizsgálni az esetet, a tényállást írásban rögzíteni, és saját hatáskörben intézkedni.

1.7. A vizsga befejezése

Az előírt időkereteket a vizsgabizottság betartja, a vizsga végét a vizsgázó számára jól érthetően közli (idegen nyelven vagy magya- rul). A vizsga hosszabbítására nincs lehetőség (ez a többi vizsgázó rovására történne), rövidítésére kizárólag a vizsgázó megala-pozott kérésére kerülhet sor. Ezt jegyzőkönyvileg rögzíteni kell, a jegyzőkönyvet a vizsgázó is aláírja. Az ily módon született telje-sítményt is el kell bírálni.

2. A szóbeli nyelvvizsga struktúrája

A vizsgázó kihúzza vizsga-feladatsorát, amelyen magyar nyelven (egynyelvű vizsga esetén idegen nyelven) szerepelnek a feladatra vonatkozó utasítások és az elérhető maximális pontszám.
A vizsgán két vizsgáztató vesz részt, az egyik a kérdező-vizsgáztató, a másik az értékelő-vizsgáztató szerepét tölti be. A vizsgázó végeredménye a két értékelő közös értékelése alapján alakul ki.
Az egynyelvű szóbeli vizsga menete és feladatai megegyeznek a kétnyelvűben leírtakkal, azonban a 4. feladat (idegen nyelvű dokumentum ismertetése magyar nyelven) hiányzik.

2.1. B1 (alapfok) szóbeli vizsga feladatai

1. Irányított beszélgetés: a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban, mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést.
Az értékelés szempontjai: társalgás, beszédértés, grammatika, szókincs.
Az elérhető pontszám: 20 pont.

2. Önálló beszéd: vizuális stimulus alapján. A vizsgázó két kép alapján beszél önállóan, azokat leírja, összehasonlítja.
Értékelési szempontok: összefüggő beszéd, koherencia, folyékonyság, grammatika, szókincs.
Az elérhető pontszám: 20 pont.

3. Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű (egynyelvű vizsga esetén idegen nyelvű) szituáció alapján.
Az értékelés szempontjai: interakció, beszédértés, nyelvhelyesség, szociolingvisztikai megfelelés.
Az elérhető pontszám: 20 pont.

4. Idegen nyelvű dokumentum ismertetése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű képes-szöveges dokumentumot ismertet magyar nyelven. Bemutatja a dokumentum funkcióját, és összefoglalja a benne szereplő legfontosabb információkat.
Az értékelés szempontjai: információközvetítés, nyelvi megoldás
Az elérhető pontszám: 10

A B1 (alapfokú) beszédértés vizsgarész feladatai (egynyelvű és kétnyelvű vizsgán megegyeznek).
A vizsga időtartama: 20 perc.
A vizsgázó 2 x 1-2 perc összterjedelmű, 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos kérdésekre válaszol.
Az elérhető pontszám 40 (2x20) pont.

2.2. B2 (középfok) szóbeli vizsga feladatai

1. Irányított beszélgetés: a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban, mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést.
Az értékelés szempontjai: társalgás, beszédértés, grammatika, szókincs.
A vizsgarész időtartama: 5 perc
Az elérhető pontszám: 20 pont.

2. Önálló beszéd: vizuális stimulus alapján. A vizsgázó két kép közül a választott kép alapján beszél önállóan valamely témáról, a képekkel kapcsolatosan magyaráz, érvel, indokol, meggyőz.
Értékelési szempontok: összefüggő beszéd, folyékonyság, grammatika, szókincs.
A vizsgarész időtartama: 5 perc
Az elérhető pontszám: 20 pont.

3. Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű (egynyelvű vizsga esetén idegen nyelvű) szituáció alapján. A vizsgázó a mindennapi életben előforduló szituációban folytat interakciót, old meg problémát a vizsgáztatóval.
Az értékelés szempontjai: interakció, beszédértés, nyelvhelyesség, szociolingvisztikai megfelelés.
A vizsgarész időtartama: 5 perc
Az elérhető pontszám: 20 pont.

4. Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű szöveg lényeges információit közvetíti magyar nyelven.
Az értékelés szempontjai: információközvetítés, nyelvi megoldás.
A vizsgarész időtartama: 5 perc
Az elérhető pontszám: 10 pont.

A B2 (középfokú) beszédértés vizsgarész feladatai (egynyelvű és kétnyelvű vizsgán megegyeznek).
A vizsga időtartama: 20 perc.
A vizsgázó 2 x 1,5-2,5 perc összterjedelmű, 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos idegen nyelvű kérdésekre válaszol, rövid információkkal egészít ki táblázatot.
Az elérhető pontszám 40 (2x20) pont.

2.3. C1 (felsőfok) szóbeli vizsga feladatai

1. Irányított beszélgetés: a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban, mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést.
Az értékelés szempontjai: társalgás, beszédértés, grammatika, szókincs.
A vizsgarész időtartama: 5 perc
Az elérhető pontszám: 20 pont.

2. Önálló beszéd: megadott fogalom alapján. A vizsgázó a feladatlapon megadott szó vagy szóösszetétel alapján beszél önállóan az adott témáról, magyaráz, érvel, indokol.
Értékelési szempontok: összefüggő beszéd/koherencia, folyékonyság, grammatika, szókincs.
A vizsgarész időtartama: 5 perc
Az elérhető pontszám: 20 pont.

3. Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű (egynyelvű vizsga esetén idegen nyelvű) szituáció alapján. A vizsgázó a mindennapi életben előforduló szituációban folytat interakciót, old meg problémát a vizsgáztatóval.
Az értékelés szempontjai: interakció, beszédértés, nyelvhelyesség, szociolingvisztikai megfelelés.
A vizsgarész időtartama: 5 perc
Az elérhető pontszám: 20 pont.

4. Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű szöveg lényeges információit közvetíti magyar nyelven.
Az értékelés szempontjai: információközvetítés, nyelvi megoldás.
A vizsgarész időtartama: 5 perc
Az elérhető pontszám: 10 pont.

A C1 (felsőfokú) beszédértés vizsgarész feladatai (egynyelvű és kétnyelvű vizsgán megegyeznek)
A vizsga időtartama: 20 perc.
A vizsgázó 2 x 2,5-3,5 perc összterjedelmű, 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos idegen nyelvű kérdésekre válaszol, rövid információkkal egészít ki táblázatot.
Az elérhető pontszám 40 (2x20) pont.

3. A szóbeli vizsga eredménye
A vizsga – bármely szinten – akkor sikeres, ha a vizsgázó minden egyes vizsgarészben (hallás, beszéd és közvetítés) eléri a maximális pontszámnak legalább a 40%-át (137/2008 Korm. Rendelet). A vizsga egészét tekintve pedig eléri az összes vizsgarészben szerezhető összpontszám 60%-át.

B1/B2/C1 szinten elérhető pontok kétnyelvű és egynyelvű vizsga esetén

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail cím:*

Csatlakozz hozzánk!

Reklám

Lystra - Tanulj angolul pannon nyelvvizsgaközpont