Adatkezelési tájékoztató

A gyors és alapos nyelvtanulás garanciája

angol, német, olasz, spanyol, eszperantó

A https://www.bigben-nyelviskola.hu/, illetve www.bigbennyelviskola.hu URL alatt elérhető weboldalt (Weboldal) a BIG BEN NYELVISKOLA  Kereskedelmi, Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9., 1.em., Cégjegyzékszám: 15-09-075069; adatvédelmi nyilvántartási szám: […], a továbbiakban: Adatkezelő vagy Big Ben Nyelviskola) üzemelteti. A jelen nyilatkozat (Nyilatkozat) a Big Ben Nyelviskola által a Weboldal üzemeltetésével összefüggésben kezelt személyes és egyéb adatok védelmével kapcsolatos politikáját, gyakorlatát és kötelezettségvállalásait tartalmazza.

1. Megfelelés a jogszabályoknak

1.1. A Big Ben Nyelviskola a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.          

1.2. Adatvédelmi politikánk megfelel az alkalmazandó hatályos magyar jogszabályoknak és fontosabb nemzetközi ajánlásoknak, különös tekintettel az alábbiakra: 

(i)Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Avtv.”)
A jelen Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések tartalma megegyezik azoknak az Avtv. értelmező rendelkezéseiben (3. §) rögzített tartalmával.

(ii)Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény

(iii)Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény

(iv)Az Online Privacy Alliance ajánlása

1.3. Fenntartjuk a jogunkat, és egyben kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatvédelmi politikánkat és egyben jelen Nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsuk.             

1.4. Adatvédelmi politikánk bármilyen változásáról látogatóinkat a Weboldalon előzetesen értesítjük, míg lényeges változásokról felhasználóinkat előzetes e-mail útján is tájékoztatjuk.

2. Általános adatkezelési elvek

2.1. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a Big Ben Nyelviskola Kft., s adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.            

2.2. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a hallgatóknak nyújtandó nyelvoktatás céljából kapcsolatot tartson a hallgatókkal, illetve igény esetén hírlevélben r tájékoztassa a regisztrált felhasználókat az általuk kért szolgáltatásokról.

2.3. Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása, amelyet az érintettek a Weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával adnak meg.

2.4. Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, amely eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, úgy előzetes e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hogy hozzájárulnak-e személyes adataik korábbiaktól eltérő kezeléséhez. 

2.5. Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Az adatok harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra. 

2.6. Tevékenységünk során technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodunk az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.

2.7. Az Adatkezelő az adatokat a legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védi a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen (Adatbiztonság).

2.8. Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Nyilatkozatban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.           

2.9. Az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintetteknek (ideértve a regisztrált felhasználókat és a Weboldal látogatóit is) az Adatkezelő székhelyére küldött levélben, illetve az bigben.nyelvstudio@t-online.hu e-mail címen az Adatkezelőnél bármikor lehetőségük van az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adataik kezelése ellen az Avtv. által meghatározott esetekben tiltakozni.

3.Regisztráció, online jelentkezés             

3.1. Hírlevelünk, illetve a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk kézbesítése érdekében hallgatóinknak lehetősége van arra, hogy regisztrálják magunkat honlapunkon. A regisztráció során a felhasználóinkat az alábbi személyes adatok közlésére kérjük:

(i)név

(ii)e-mail cím

(iii)irányítószám

A regisztráció során csak olyan adatot kérünk Öntől, amely az adott szolgáltatás céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A honlapon történő regisztráció az érintettek személyes adataik kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulásnak minősül.

3.2. A regisztráció során gyűjtött személyes adatait semmilyen esetben sem továbbítjuk, vagy tesszük hozzáférhetővé harmadik fél számára.

3.3. A regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak ingyenes tárolására, valamint adatvédelmi politikánknak megfelelő kezelésére.

3.4. Online jelentkezés esetén a felhasználóinkat az alábbi személyes adatok közlésére kérjük:            

(i)név

(ii)e-mail cím

(iii)telefonszám

Egyebekben az online jelentkezés során megadott adatok kezelésére a regisztráció kapcsán írt adatkezelési irányelvek az irányadóak.

4.Linkek             

4.1. Oldalainkon található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra mutató link. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ilyen ugrópontok használatával más szolgáltatók oldalaira kerülnek át.

4.2. Jelezzük, hogy nincs ráhatásunk arra, hogy más szolgáltatók betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Amennyiben szükségét érzi, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az oldalak szolgáltatóinak adatvédelmi nyilatkozatát. 

4.3. Jelen Nyilatkozatban rögzített adatvédelmi politikánk kizárólag a által üzemeltetett oldalakra érvényes. 

5.Felmérések, kérdőívek, szavazások, nyereményjátékok           

5.1. Időről időre felhívhatjuk látogatóinkat, illetve felhasználóinkat, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően felmérések, kérdőívek kitöltésével, illetve szavazásokon, nyereményjátékokon való részvétellel, stb. adatokat közöljenek.

5.2. A részvétel ezen információ-gyűjtéseken minden esetben önkéntes, esetleges adatszolgáltatás kizárólag az érintettek önkéntes hozzájárulásával történik. Látogatóink, illetve felhasználóink minden esetben szabadon dönthetnek, hogy személyes adatokat (pl.: név és e-mail cím), vagy kizárólag statisztikai/demográfiai információkat (pl.: postai irányítószám) bocsátanak rendelkezésünkre.

5.3. Az e-mail cím esetleges rögzítésének célja annak biztosítása, hogy minden felhasználó csak egyszer töltse ki az adatlapot, elkerülve a többszöri részvételt. A megadott e-mail cím és a felmérés során bevitt adatok szigorúan elkülönítve és kizárólag a fent megjelölt célok érdekében tárolódnak. Részvételét bizalmasan kezeljük a statisztikai értékelési folyamat során, személyes adatait nem kapcsoljuk össze e-mail címével.

A felmérések, kérdőívek, illetve szavazások alkalmazásával gyűjtött adatokat adatkezelési politikánknak és a vonatkozó egyéb jogszabályoknak megfelelően kizárólag a szolgáltatásaink színvonalának emelésére használjuk fel.

Az így nyert adatokat más forrásból származó személyes adatokkal nem kapcsoljuk össze. A résztvevők hozzájárulása esetén az adatokat adott esetben társaságunkkal ügyfélkapcsolatban álló vállalatok – pl. a nyereményjátékok és a felmérések támogatói – számára továbbítjuk.

5.4. Az adatkezelés részleteit az adott szavazás, nyereményjáték vagy egyéb adatvédelmi relevanciával bíró esemény adatkezelési elvei tartalmazzák.

6.Levelezés    

6.1. Szolgáltatásaink során elektronikus levelezés útján lépünk kapcsolatba felhasználóinkkal.

6.2. Reklámnak minősülő leveleket felhasználóink részére kizárólag felhasználóink előzetes hozzájárulásával küldünk, világosan és egyértelműen azonosítható formában.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást vezetünk azon személyekről, akik részünkre írásban bejelentették, hogy kívánnak szolgáltatásunk felhasználásával reklámot kapni. A nyilvántartásban nem szereplő személyek részére nem küldünk reklámot. A nyilvántartást harmadik fél számára nem adjuk át.

6.3. Az általunk küldött valamennyi (hír)levél tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol a reklámok és egyéb levelek küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti.

7.Tájékoztatás és jogorvoslati lehetőségek           

7.1. Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele merülne fel, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba a velünk az alábbi e-mail címen: bigben.nyelvstudio@t-online.hu

7.2. Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.
Kérelmére minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton adjuk meg.

 7.3. Bármikor kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Tájékoztatjuk, hogy kötelesek vagyunk adatai törlésére az alábbi esetekben:

(i)ha az adatok kezelése jogellenes

(ii)ha Ön kéri

(iii)az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható

(iv)az adatkezelés célja megszűnt

(v)azt a bíróság vagy a  elrendelte

 7.4. Ön az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Tiltakozását – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatjuk.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesítjük, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 8.5. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – választása szerint – megindítható a mindenkori székhelye szerint illetékes bíróság előtt, vagy az Ön (érintett) lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is.

Hogy lehet a személyes adatokat ellenőrizni, javítani, körét korlátozni és törölni?

Lehetőség van az általunk tárolt személyes adatok ellenőrzésére, módosításra, a tárolt adatok mennyiségének korlátozására vagy törlésére. A hallgatók el is kérhetnek minden olyan adatot, amit róluk tárolunk.

Ezeket a következőképpen lehet kérni:

postai úton a BIG BEN NYELVISKOLA KFT. Nyíregyháza, Mártírok tere 9., 1.em. címre küldött kéréssel vagy

a 06/30/9430934, 06/42/400813 , 06/30/2291497 telefonszám hívásával

bigben.nyelvstudio@t-online.hu  e-mailcímre küldött kéréssel

A kérés feldolgozását 30 napon belül megkezdjük. Első lépésként azonosítani fogjuk, hogy a kérelmező személy megegyezik-e azzal a személlyel, akinek az adataival kapcsolatban a kérés érkezett.

Ha nem vagy megelégedve azzal, ahogy a kérésed kezelve van, jogod van panaszt tenni a következő címen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
http://naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html

 Hatályos: 2018. május 24.

Köszönjük, hogy nagyon alaposan áttanulmányozta a fenti adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozatunkat, és Ön is mindent megtett annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy az interneten merre jár, és milyen adatokat ad meg számunkra. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

Adatvédelmi tájékoztató TANÁROK RÉSZÉRE személyes adatok kezeléséről

Jelen dokumentum alapját képezi az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).”

Jelen adatvédelmi tájékoztató a BIG BEN NYELVISKOLA KFT. képzési tevékenysége során kezelt személyes tanári adatokra vonatkozik.

Nyelviskolánk elkötelezett tanárink személyes adatainak biztonságos tárolása és kezelése iránt. A tájékoztató célja, hogy ismertessük, milyen adatokat gyűjtünk, hogy használjuk az adatokat, hogy tudják tanáraink kérni, hogy kevesebb információt kezeljünk róluk és milyen folyamatokkal védjük személyes adataik biztonságát.

Amit ígérünk

 • Megfelelő adatvédelmi intézkedéseket léptetünk életbe és minden más szervezettőt elvárjuk, amelyikkel együttműködünk, hogy hasonló minőségű szolgáltatást nyújtson nekünk.
 • Tanárainknak csak olyan marketing e-maileket küldünk, amihez személyesen hozzájárultak. Kapnak lehetőséget arra, hogy döntsenek erről és döntésüket később megváltoztathassák.
 • Ha személyes adatokat kérünk és kezelünk, akkor el fogjuk magyarázni, miért kérjük az adatokat és mihez fogjuk azokat használni, kivel osztjuk meg az adatokat.
 • Csak akkor gyűjtünk személyes adatokat, ha ez adatvédelemi szempontból jogszerű.
 • Csak annyi személyes adatot kérünk, ami szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásainkat megfelelő szinten tudjuk nyújtani és szerződéseinknek ill. a törvényi előírásoknak eleget tudjunk tenni.
 • A személyes adatokat csak arra a célra használjuk, amire eredetileg gyűjtöttük.
 • Ha valaki szeretné megtudni, milyen személyes adataink vannak róla, vagy szeretné azokat módosítani vagy törölni, akkor ezt bármikor kérheti úgy, hogy ír a nyelvstudio@t-online.hu e-mail címre. A kérést teljesítjük, feltéve, hogy az nem ellentétes törvényi vagy szerződéses kötelezettségeinkkel.

 

Milyen tanári adatokat gyűjtünk?

Adatkategória

Adatmezők

Mire használjuk

Személyes adatok

Név, leánykori neve, anyja neve, születés helye és ideje, nem, nemzetiség, kommunikációs nyelv, mobil, e-mail, lakcím, bankszámlaszám, TAJ szám, adószám, fénykép, alkalmazás típusa, szállító akin keresztül számláz, alapóradíjak különböző feladatokhoz, tanított nyelvek, egyéb megjegyzések

·    Tanári szerződéshez

·    Kapcsolattartáshoz

·    Bérszámfejtés / elszámolás

·    Számlázás

Tanári dokumentumok

·    Archivált diploma, önéletrajz, szerződés másolatok

·    Bérlapok (megbízásosaknál)

·    HR

·    Fizetés

Tanfolyamok

·    Melyik tanfolyamot tanítja és mennyiért

·    Tanári szerződés tanfolyamra

·    Jelenléti ív

·    Terembeosztás

·    Tanári számlák

·    Pénzügyi jelentések

·    Tanári szerződés

Tanfolyam órái

·    Melyik tanár tanította és mennyiért

 

·    Tanári számlák

·    Pénzügyi jelentések

·    Időkimutatás

·    Teljesítési igazolás

·    Naptár (mikor ér rá, hol van épp)

·    Terembeosztás

·    Céges ügyfelek időkimutatása

·    Céges ügyfelek számláin

·    Helyettesítéskérések

·    Haladási napló

Hallgatói jelentkezés

Szóbeli szintfelmérő tanár

·    Szóbeli eredménye (tanár által)

·    Tanár naptárjában szerepelhet

·    Tanár elszámolásában, számláján, bérszámfejtésben szerepel

Óralátogatás

·    Óralátogató tanár, időpont, óradíj

·    Látogatott tanár, tanfolyam

·    Óralátogatás eredménye: kitöltött kérdőív, erősségek, fejlesztendők, célok

·    Kiértékelés időpontja, helyszíne

·    Látogató és látogatott tanár adatainak része

·    Óralátogatás eredménye

·    Óralátogató tanár naptárjában szerepelhet

·    Óralátogató tanár elszámolásában, számláján, bérszámfejtésben szerepel,

Visszajelzések

Kitöltött kérdőív csoport + tanárrról

·    Minőségbiztosítás

Egyéb feladatok

Oktatáson túl végzett feladatok: mikor mit végzett milyen óradíjjal (pl. fordítás)

·    Tanár naptárjában szerepelhet

·    Tanár elszámolásában, számláján, bérszámfejtésben szerepel

Számlák

·    Tanári számla, eredeti másolata

·    Melyik tanfolyamból hány óra van számlázva

·    Könyvelés

·    Kintlévőségek (mennyit fog még számlázni)

Továbbképzés

·    Képzések résztvevői

·    Ki mikor melyik könyvet kölcsönözte, mikor kell visszahozni

·    Továbbképzés

·    Kintlévőségek (könyvek)

 

Mire használjuk a személyes adatokat?

 • Jogviszony (alkalmazotti / megbízási / alvállalkozói) fenntartásához, személyzeti folyamatokhoz, pénzügyi elszámoláshoz (szerződés, elszámolás / számlázás, kintlévőségek, kapcsolattartás, óradíjak)
 • Céges ügyfelek elszámolásában és kapcsolattartáshoz (céges ügyfelek számláin tanfolyamok azonosítása, céges ügyfelek ismerik tanár elérhetőségét)
 • Tanfolyamok szervezéséhez (tanári naptár, óradíjak, terembeosztás, helyettesítéskérés)
 • Minőségi oktatói munka biztosításához (tanfolyam dokumentáció, jelenléti ív, haladási napló, továbbképzés)
 • Szolgáltatásunk minőségének méréséhez (óralátogatás, visszajelzések)
 • Adatgyűjtésre és megosztásra vonatkozó törvények betartása érdekében (engedélyezett képzések esetében: tanári szerződések, önéletrajzok, diplomák, haladási napló).

 

Milyen jogi alapon gyűjtünk személyes adatokat?

A tanári adatok

 • hozzájárulás alapján vagy
 • szerződéses viszony kialakításához vagy
 • törvényi kötelezettségből vagy
 • jogos érdek érvényesítéséhez

gyűjtjük.

Tanárok jelentkezéskor tapasztalatuk igazolásához átadják az önéletrajzukat és diplomáikat és ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy azokat tároljuk.

Tanári szerződés megkötéséhez szükségesek a tanár személyes adatai ahhoz, hogy a szerződés jogszerű legyen, tehát ebben az esetben az adatok a szerződéses viszony kialakításához kellenek.

A tanárok adatait jogos érdekből megoszthatjuk az iskolaszemélyzettel, könyvelőnkkel és olyan alvállalkozóval, akik részt vesz a képzés során annak érdekében, hogy azt a szerződésnek megfelelően tudjuk nyújtani. Nevüket és elérhetőségüket megosztjuk a céges ügyfelekkel is, ahol tanítanak, hogy közvetlenül is tudjanak kommunikálni (pl. óralemondás esetén).

Minden másodlagos adatfeldolgozás (mint tanároknak köremail rendezvényekről vagy tanfolyamokról, amire jelentkezhetnek) a tanárok előzetes hozzájárulása alapján történik.

A Felnőttképzési törvény meghatározza engedélyezett képzések esetében a dokumentáció mértékét. Ezért ezeknél a képzéseknél törvényi kötelességünk, hogy a törvény által előírt adatok szerepeljenek a tanári szerződésben, kell a tanári diploma és az önéletrajz másolata, szükséges a haladási napló és jelenléti ív vezetése, visszajelzéskérés és az óralátogatás.

Kivel osztjuk meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat megosztjuk a nyelviskola munkatársaival az oktatás szervezése érdekében.

A tanfolyamokkal kapcsolatos adatokat megosztjuk azokkal a tanárokkal is, akikkel közösen tanít a tanár tanfolyamokat, hogy tudjanak a képzésről egymással kommunikálni.

Céges képzések esetében a tanár elérhetőségi adatait, és az általa vezetett tanfolyam adminisztrációt megosztjuk a céggel, így a szintfelmérők eredményét, a haladási naplót, a jelenléti kimutatásokat, kiértékeléseket, visszajelzéseket.

Pénzügyi adatainkat megosztjuk a könyvelőnkkel.

Megoszthatjuk az adatokat állami szervekkel kérésükre, amennyiben ez törvényileg megalapozott.

Minden magánszeméllyel és szervezettel, mely hozzáfér a személyes adatokhoz miközben megbízásunkból részt vesz a szolgáltatásaink teljesítésében, szigorú szerződésest kötünk a személyes adatok védelmének biztosítása és az adatvédelmi törvények betartása érdekében. Időnként független auditorral ellenőrizzük, hogy a szolgáltatók megfelelnek-e az elvárásainknak.

 Meddig tároljuk a személyes adatokat?

Engedélyezett képzésekhez kapcsolódó személyes adatokat a tanfolyam befejezésének naptári évét követő 6 naptári évig tároljuk. A pénzügyi adatokat, így az azokon szereplő személyes adatokat szintén.

Nem engedélyezett képzések esetében a személyes adatokat – a pénzügyi dokumentumokon szereplő adatok kivételével – a tanfolyam befejezésének naptári évét követő 3 naptári évig tároljuk.

Tanfolyamokhoz nem kötődő személyes adatokat (pl. önéletrajz és diploma másolat) a tanárral megkötött szerződés befejeződését követő 3 naptári évig tároljuk.

Ezt követően a személyes adatokat töröljük vagy átalakítjuk, hogy ne legyenek személyhez köthetők (anonimizáljuk).

Hogy gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról?

Az internet nem egy biztonságos médium, ezért online kommunikációs technológia segítségével (mint e-mailben) küldött információ biztonságossága nem garantálható. Onnan kezdve viszont, hogy a személyes adat megérkezett hozzánk, biztonságban van és az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Mit teszünk a biztonság érdekében:

 • Mindenkinek a szerződésében (munkaszerződés, hallgatói szerződés, céges szerződés), aki hozzáfér személyes adatokhoz szerepel, hogy betartja az adatvédelmi szabályainkat.
 • Minimalizáljuk a tanfolyamok során nyomtatott dokumentáció mennyiségét. A nem releváns dokumentumokat megsemmisítjük. Amit lehet elektronikusan tárolunk, a papíralapú dokumentumokat elzárva tároljuk úgy, hogy csak az iskolaszemélyzet férjen hozzá és közülük is csak az illetékesek.
 • Az irodai számítógépek külön zárható szobában van, minden számítógép jelszóval védett. A számítógépeken lokálisan nem tárolunk adatot, csak a hálózaton. A hálózaton tárolt adatokról naponta biztonsági másolat készül. A számítógépekhez csak az iskolaszemélyzet fér hozzá, mindenkinek saját felhasználói hozzáférése van.
 • A személyes adatok elektronikus tárolása és kezelése egy online felhőalapú rendszerben történik, mely megfelel az adatvédelmi szabályoknak. Használatához bejelentkezés szükséges, az adatokat titkosítva továbbítja, az adatok védelmét biztonságos szoftver és hardver infrastruktúra kialakításával éri el, az adatokról legalább napi rendszerességgel másolat készül.

 

Hogy lehet a személyes adatokat ellenőrizni, javítani, körét korlátozni és törölni?

Lehetőség van az általunk tárolt személyes adatok ellenőrzésére, módosításra, a tárolt adatok mennyiségének korlátozására vagy törlésére. A hallgatók el is kérhetnek minden olyan adatot, amit róluk tárolunk.

Ezeket a következőképpen lehet kérni:

 • postai úton a BIG BEN NYELVISKOLA KFT. Nyíregyháza, Mártírok tere 9., 1.em. címre küldött kéréssel vagy
 • a 06/30/9430934, 06/42/400813 , 06/30/2291497 telefonszám hívásával
 • nyelvstudio@t-online.hu e-mailcímre küldött kéréssel

A kérés feldolgozását 30 napon belül megkezdjük. Első lépésként azonosítani fogjuk, hogy a kérelmező személy megegyezik-e azzal a személlyel, akinek az adataival kapcsolatban a kérés érkezett.

Ha nem vagy megelégedve azzal, ahogy a kérésed kezelve van, jogod van panaszt tenni a következő címen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
http://naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html

Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Ha az adatvédelmi folyamatainkban változás következik be, akkor a tájékoztató új verziója itt lesz olvasható: bigben.nyelvstudio@t-online.hu 

és a változásokat ki fogjuk emelni. Ha a változás jelentős, akkor az illetékeseket e-mailben is tájékoztathatjuk. A változtatásokhoz hozzájárulást is fogunk kérni, amennyiben az törvény szerint szükséges.

Nyíregyháza, 2018.05.24